بهینه سازی طراحی و ساخت شیشه های کابین هواپیماهای پهن پیکر

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
36
سال: 
1401
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هوافضا
ماهیت: 
طرحهای توسعه ای
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

کاتب

فارسی
نام: 
سید مهرداد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Sayyed Mehradad
Last Name: 
Katab
Gender: 
M

عامری

فارسی
نام: 
روح اله
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Rouhollah
Last Name: 
Ameri
Gender: 
M

میرجانی

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Mirjanai
Gender: 
M

رضایی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Rezaei
Gender: 
M

موسوی

فارسی
نام: 
سید مجتبی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Seyyed Mojtaba
Last Name: 
Mosavi
Gender: 
M

اسماعیلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Esmaili
Gender: 
M

کرباسی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Karbasi
Gender: 
M

صالح

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Saleh
Gender: 
M

داوری دولت آبادی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Davari Dolat Abadi
Gender: 
M

شیخ صراف

فارسی
نام: 
محمدحسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
8
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Mohammad Hossein
Last Name: 
Sheykh Saraf
Gender: 
M

شانظری

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Shahnazari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
36
Year: 
2023
Section: 
Internatiornal
Country: 
Iran
Field: 
Aerospace
Category: 
Research & Development
Rank: 
third
Researcher(s): 

کاتب

فارسی
نام: 
سید مهرداد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Sayyed Mehradad
Last Name: 
Katab
Gender: 
M