کاتب

فارسی
نام: 
سید مهرداد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Sayyed Mehradad
Last Name: 
Katab
Gender: 
M