داوری دولت آبادی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Davari Dolat Abadi
Gender: 
M