شانظری

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
7
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Shahnazari
Gender: 
M