شیخ صراف

فارسی
نام: 
محمدحسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
8
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Mohammad Hossein
Last Name: 
Sheykh Saraf
Gender: 
M