عامری

فارسی
نام: 
روح اله
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صا ایران-صنعت بشیر
English
Name: 
Rouhollah
Last Name: 
Ameri
Gender: 
M