طرح ها

نمایش 2301 تا 2320 از 2372
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامه کلمات کلیدی برگزیده(ها)
2301 ابزار کمک آموزشی ریاضی پایه جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - سوم PDF icon 18-j- 62.pdf
2302 بررسی نظریه‌ی بسته بودن روابط اجتماعی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران علوم اجتماعی و روانشناسی - سوم PDF icon 18-j- 63.pdf
 1. اتفاق

  سیامك
 2. شکری

  رضا
2303 پویانمایی- الهه عشق جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران هنر - اول PDF icon 18-j- 64.pdf
 1. قنبری

  ملیكا
2304 بکارگیری نقوش گلیم در معماری جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران هنر - اول PDF icon 18-j- 65.pdf
 1. زیدآبادی نژاد

  محمدامین
2305 عکاسی مشاغل سخت جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران هنر - سوم PDF icon 18-j- 66.pdf
2306 حکومت جهانی: مقایسه نظریه‌های معاصر غربی با اندیشه مهدویت جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران علوم دینی و قرآن پژوهی - سوم PDF icon 18-j- 67.pdf
2307 شعر- نگاه جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - اول PDF icon 18-j- 68.pdf
 1. خوبان ازغدی

  امیرمحمد
2308 شعر- دارایی من امانتی‌های شماست جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 18-j- 69.pdf
2309 داستان"سلوک" جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 18-j- 70.pdf
2310 داستان‌هایی با مضمون اجتماعی جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران زبان و ادبیات فارسی - سوم PDF icon 18-j- 71.pdf
 1. امیری

  فرید
2311 "Me: Inner Fire" آتش درون جشنواره جوان خوارزمی 18 1395 دانش آموزی ایران ادبیات - سوم PDF icon 18-j- 72.pdf
 1. معینی پور

  انسیه
2312 دستگاه خودکار برداشت خرفه جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - اول PDF icon 19- 36.pdf
 1. فیروزی

  امیرحسین
 2. انصاری نسب

  ابوالقاسم
2313 دستگاه بذرکار نوار کشاورزی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم PDF icon 19- 37.pdf
2314 دستگاه خودکار کشت خیار جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران کشاورزی و منابع طبیعی - دوم PDF icon 19- 38.pdf
 1. قاسمی

  محمد
2315 فوتبال دستی بیماران حسی حرکتی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - دوم PDF icon 19- 39.pdf
2316 دستیار پلیت 96خانه جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران علوم زیستی و پزشکی - سوم PDF icon 19- 40.pdf
 1. فهیمی

  فاطمه
2317 دستگاه کمکیار خواندن نابینایان جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران مکاترونیک - دوم PDF icon 19- 45.pdf
2318 بررسی خطوط در فضای سه بعدی با رویکرد دنباله استورمی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران ریاضی - دوم PDF icon 19- 48.pdf
 1. صالح

  مهدی
2319 اثباتی برای حدس کیمبرلینگ درباره دنباله های امضاء جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران ریاضی - سوم PDF icon 19- 49.pdf
 1. امینی

  متین
2320 میکرو استریواسکوپ سه بعدی جشنواره جوان خوارزمی 19 1396 دانش آموزی ایران برق والکترونیک - دوم PDF icon 19- 42.pdf
 1. فراهانی

  متین

Pages