واحد سیار مراقبت هوایی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
36
سال: 
1401
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی برق و کامپیوتر
ماهیت: 
طرحهای توسعه ای
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

ظهیری بیدهندی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Zahiri Bidhandi
Gender: 
M

کرباسی

فارسی
نام: 
بابک
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
20
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Babak
Last Name: 
Karbasi
Gender: 
M

قریشی

فارسی
نام: 
سید میثم
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Sayyed Meysam
Last Name: 
Ghoreshi
Gender: 
M

سفال منش

فارسی
نام: 
محمدجواد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Mohammad javad
Last Name: 
Sofal Manesh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
36
Year: 
2023
Section: 
Internatiornal
Country: 
Iran
Field: 
Mechanical engineering
Category: 
innovation and technology
Rank: 
third
Researcher(s): 

ظهیری بیدهندی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Zahiri Bidhandi
Gender: 
M

سفال منش

فارسی
نام: 
محمدجواد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Mohammad javad
Last Name: 
Sofal Manesh
Gender: 
M

قریشی

فارسی
نام: 
سید میثم
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Sayyed Meysam
Last Name: 
Ghoreshi
Gender: 
M

کرباسی

فارسی
نام: 
بابک
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
20
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Babak
Last Name: 
Karbasi
Gender: 
M