سفال منش

فارسی
نام: 
محمدجواد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Mohammad javad
Last Name: 
Sofal Manesh
Gender: 
M