ظهیری بیدهندی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Zahiri Bidhandi
Gender: 
M