قریشی

فارسی
نام: 
سید میثم
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Sayyed Meysam
Last Name: 
Ghoreshi
Gender: 
M