کرباسی

فارسی
نام: 
بابک
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
20
نام سازمان مجری: 
شرکت صنایع مخابرات صا ایران
English
Name: 
Babak
Last Name: 
Karbasi
Gender: 
M