ماجول امنیت سخت افزاری بومی صدف

SADAF Hardware Security Module (SADAF HSM)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

زندی

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
javad
Last Name: 
zandi
Gender: 
M

حبیبی

فارسی
نام: 
سید امین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
20
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
amin
Last Name: 
habibi
Gender: 
M

جهانیان

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
20
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
ali
Last Name: 
jahanian
Gender: 
M

همائی

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
hossein
Last Name: 
homaei
Gender: 
M

سبط

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
10
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
mohammad
Last Name: 
sabt
Gender: 
M

کارکن ورنوسفادرانی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
reza
Last Name: 
karkon
Gender: 
M

حسین طلایی

فارسی
نام: 
حامد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
hamed
Last Name: 
hossin talaie
Gender: 
M

ایرانمنش

فارسی
نام: 
زینب
جنسیت: 
زن
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
zeynab
Last Name: 
iranmanesh
Gender: 
F

ستارزاده

فارسی
نام: 
بهنام
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
20
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
behnam
Last Name: 
satarzadeh
Gender: 
M
همکاران: 
سید امین حبیبی علی جهانیان حسین همائی سید محمد سبط رضا کارکن ورنوسفادرانی حامد حسین طلایی جواد زندی زینب ایرانمنش
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2020
Country: 
iran
Field: 
Electronics & Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
second
Collaborators: 
Behnam Sattarzadeh