زندی

فارسی
نام: 
جواد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
javad
Last Name: 
zandi
Gender: 
M