کارکن ورنوسفادرانی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
5
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
reza
Last Name: 
karkon
Gender: 
M