حبیبی

فارسی
نام: 
سید امین
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
20
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
amin
Last Name: 
habibi
Gender: 
M