طرح ها

نمایش 1 تا 20 از 2146
ردیف عنوان جشنواره دوره سال بخش رقابت کشور زمینه علمی ماهیت رتبه تصویر خبرنامهsort descending کلمات کلیدی
1 حرکت دودی مایعات غیرنیوتنی جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی پاکستان مکانیک برگزیده سوم
2 تجزیه و پاکسازی پلیمرها جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی هند فناوری‌های شیمیایی برگزیده سوم
3 مکانیزمهای اختلال چربی در مقاومت انسولین جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج کانادا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ دوم
4 توسعه و بهبود روشهای الکتروشیمیایی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی چین فناوری‌های شیمیایی برگزیده اول
5 توسعه ابزارهای سریع برای تجزیه روغنها و چربیها (محصولات روغن نخل) جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 طرح های خارجی مالزی فناوری‌های شیمیایی برگزیده سوم
6 سنتز، ساختار و خواص نانولوله های کربن یک جداره و دو جداره جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی چین مواد،متالورژی و انرژی‌های نو برگزیده سوم
7 کسب دانش فنی ارسال و بازگشت کپسول زیستی حامل میمون به فضا جشنواره بین المللی خوارزمی 26 1391 طرح های داخلی ایران طرح‌های ویژه پژوهش‌های کاربردی اول
8 پایروسکانس : ابزاری برای تحلیل تسلسلی DNA جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 ایرانیان مقیم خارج آمريکا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
9 شناسایی و جلوگیری از سرطان کبد در سیاهان آفریقا جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی آفریقای جنوبی علوم پزشکی برگزیده اول
10 توسعه پایدار صنایع روغن نخل از طریق سیستم تصفیه مبتنی بر غشاء جدید جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 طرح های خارجی مالزی فناوری‌های شیمیایی برگزیده سوم
11 استراتژی داروی دوگانه در مبارزه با سرطان جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 ایرانیان مقیم خارج تايوان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
12 کمبود سیترولاین در سوخت و ساز تومورها جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی انگلستان علوم پزشکی برگزیده دوم
13 همکاری روش‌های مولکولی و سیتوژنتیک در اپیدمیولوژی و ارزیابی خطر سرطان و پیشگیری از آن جشنواره بین المللی خوارزمی 17 1382 ایرانیان مقیم خارج هلند زیست فناوری و علوم پایه پزشکی _ سوم
14 دستاوردهای نوین در تارهای نوری و الکترونیکی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی هند علوم پایه برگزیده دوم
15 ساختار پروتون جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی پاکستان علوم پایه برگزیده دوم
16 کشف جمعیتی از کهکشان‌های بسیار گسترده و تکامل یافته نزدیک به آغاز جهان جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 ایرانیان مقیم خارج آمريکا علوم پایه پژوهش‌های بنیادی اول
17 بیان ژن انسانی در پذیرنده‌های غیر متجانس جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی بلغارستان زیست فناوری و علوم پایه پزشکی برگزیده دوم
18 کشت بافت و اصلاح نباتات در شرایط آزمایشگاهی جشنواره بین المللی خوارزمی 20 1385 ایرانیان مقیم خارج استراليا زیست فناوری و علوم پایه پزشکی پژوهش‌های بنیادی سوم
19 مطالعه جامع گرده افشانی جشنواره بین المللی خوارزمی 16 1381 طرح های خارجی نیوزلند کشاورزی و منابع طبیعی برگزیده دوم
20 دستگاه بخشان (برای تقسیم کردن عملی زاویه‌ها به نسبت‌های مورد نیاز) جشنواره بین المللی خوارزمی 5 1370 طرح های داخلی ایران مکانیک  دانش‌آموزی اول

Pages