مسمومیت کلیه ناشی از جنتامایسین در موشها و تنظیم آن توسط داروها

Gentamicin nephrotoxicity in rats & its modulation by other drugs and studies on the pharmacology and toxicity of the traditional medicinal plant Rhazya Stricta
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1380
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
سودان
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

علی

فارسی
نام: 
بدرالدین
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Badreldin
Last Name: 
Ali
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
15
Year: 
2002
Section: 
Foreign
Country: 
Sudan
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Winner
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

علی

فارسی
نام: 
بدرالدین
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Badreldin
Last Name: 
Ali
Gender: 
M