سنتز ، آماده سازی و مشخصات لایه های غشایی نانو و مدل‌ سازی مولکولی و تفکیک مخلوط سیالات

Synthesis, preparation and characterization of nano porous membranes and molecular modeling of transport and separation of fluid mixtures therein
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1381
بخش رقابت: 
ایرانیان مقیم خارج
کشور: 
آمريکا
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
_
رتبه: 
اول
برگزیده(ها): 

سهیمی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Sahimi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
16
Year: 
2003
Section: 
Iranian residing aboard
Country: 
USA
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
_
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

سهیمی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Sahimi
Gender: 
M