مطالعات اسپکتروفتومتری و الکتروشیمیایی کمپلکس‌های عناصر واسطه

Spectrophotometric and electrochemical studies of transition metal complexes
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1369
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه 
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صفوی

فارسی
نام: 
افسانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی تجزیه
English
Name: 
Afsaneh
Last Name: 
Safavi
Gender: 
F

معصومی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Masomi
Gender: 
M

ملکی

فارسی
نام: 
نوروز
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Noroz
Last Name: 
Maleki
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
4
Year: 
1991
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences 
Category: 
Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

صفوی

فارسی
نام: 
افسانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی تجزیه
English
Name: 
Afsaneh
Last Name: 
Safavi
Gender: 
F

معصومی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Masomi
Gender: 
M

ملکی

فارسی
نام: 
نوروز
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Noroz
Last Name: 
Maleki
Gender: 
M