صفوی

فارسی
نام: 
افسانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی تجزیه
English
Name: 
Afsaneh
Last Name: 
Safavi
Gender: 
F