معصومی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Masomi
Gender: 
M