شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی دانش آموزی در منطقه چترود

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم اجتماعی و روانشناسی
ماهیت: 
علوم اجتماعی و روانشناسی
رتبه: 
سوم
برگزیده(ها): 

مؤمنی رق آبادی

فارسی
نام: 
زهرا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان-بجنورد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
zahra
Last Name: 
Moemeni ragh abadi
Gender: 
F

طاهری مقدر

فارسی
نام: 
سارا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان- چترود
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Sara
Last Name: 
Taheri moghadar
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Section: 
student
Country: 
iran
Rank: 
third