طاهری مقدر

فارسی
نام: 
سارا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان- چترود
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
Sara
Last Name: 
Taheri moghadar
Gender: 
F