ریشه یابی ادبیات عصر جدید

Rooting of the new age literature
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
5
سال: 
1370
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 علوم انسانی
ماهیت: 
تحقیق
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

قبادی

فارسی
نام: 
حسینعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ادبیات فارسی
English
Name: 
Hossien Ali
Last Name: 
Ghobadi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
5
Year: 
1992
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Human Sciences
Category: 
Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

قبادی

فارسی
نام: 
حسینعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ادبیات فارسی
English
Name: 
Hossien Ali
Last Name: 
Ghobadi
Gender: 
M