قبادی

فارسی
نام: 
حسینعلی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ادبیات فارسی
English
Name: 
Hossien Ali
Last Name: 
Ghobadi
Gender: 
M