برش فوم با کاربرد های نوین

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
24
سال: 
1401
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
مکاترونیک
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

کوچکی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Kochaki
Gender: 
M

انصاری رام

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Ansari Ram
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
24
Year: 
2022
Section: 
Youth
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
Mechatronics
Rank: 
second
Researcher(s): 

کوچکی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Kochaki
Gender: 
M

انصاری رام

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Ansari Ram
Gender: 
M