کوچکی

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Kochaki
Gender: 
M