انصاری رام

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دیپلم
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Ansari Ram
Gender: 
M