نامه باستان (ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی)

Nameyeh Bastan (editing and interpreting Shahnameh by Ferdowsi)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1383
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم انسانی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کزازی

فارسی
نام: 
میرجلال‌الدین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
البرز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ادبیات فارسی
English
Name: 
Mir jalaludin
Last Name: 
Kazzazi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
18
Year: 
2005
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Human Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

کزازی

فارسی
نام: 
میرجلال‌الدین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
البرز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ادبیات فارسی
English
Name: 
Mir jalaludin
Last Name: 
Kazzazi
Gender: 
M