مطالعه و تدوین سیاست های کلان فناوری اطلاعات

A review on information technology strategy for Iran
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1381
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع و مدیریت فناوری 
ماهیت: 
تحقیقات توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

البدوی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Albadavi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
16
Year: 
2003
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Industry and Technology Management
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

البدوی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Albadavi
Gender: 
M