البدوی

فارسی
نام: 
امیر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
English
Name: 
Amir
Last Name: 
Albadavi
Gender: 
M