مطالعه عملکرد پروتئین‌ها با استفاده از روش اسپکترومتری جرمی و پروتومیکس

The study of proteins function using mass spectrometry and proteomics
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
آمريکا
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

یتس

فارسی
نام: 
جان
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
John R.
Last Name: 
Yates
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
Foreign
Country: 
USA
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
_
Eng part: 
Researcher(s): 

یتس

فارسی
نام: 
جان
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
John R.
Last Name: 
Yates
Gender: 
M