یتس

فارسی
نام: 
جان
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
John R.
Last Name: 
Yates
Gender: 
M