مجموعه شعر ساکت تر از فریادها

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1400
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زبان و ادبیات فارسی
ماهیت: 
زبان و ادبیات فارسی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

انتظاری

فارسی
نام: 
نگار
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
خراسان رضوی-نیشابور
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
علوم انسانی
English
Name: 
Negar
Last Name: 
Entezari
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
23
Year: 
2021
Rank: 
third
Researcher(s): 

انتظاری

فارسی
نام: 
نگار
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
خراسان رضوی-نیشابور
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
علوم انسانی
English
Name: 
Negar
Last Name: 
Entezari
Gender: 
F