انتظاری

فارسی
نام: 
نگار
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
خراسان رضوی-نیشابور
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
علوم انسانی
English
Name: 
Negar
Last Name: 
Entezari
Gender: 
F