مجموعه داستان خواب عصر

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1400
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زبان و ادبیات فارسی
ماهیت: 
زبان و ادبیات فارسی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رفیعی سربیژن

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان-جیرفت
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی
English
Name: 
N
Last Name: 
Rafiei Sarbijan
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
23
Year: 
2021
Rank: 
second
Researcher(s): 

رفیعی سربیژن

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان-جیرفت
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی
English
Name: 
N
Last Name: 
Rafiei Sarbijan
Gender: 
M