رفیعی سربیژن

فارسی
نام: 
نیما
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
کرمان-جیرفت
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
ریاضی
English
Name: 
N
Last Name: 
Rafiei Sarbijan
Gender: 
M