فروشویی زیستی زباله‌های الکترونیکی با استفاده از دو نوع باکتری

Bioleaching of electronic waste using two types of bacteria
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1394
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
Bioleaching; Electronic waste; Response surface methodology; Acidithiobacillus ferrooxidans; Bacillus megaterium
برگزیده(ها): 

ارشدی

فارسی
نام: 
مهدخت
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کاشان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Mahdokht
Last Name: 
Arshadi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
17
Year: 
2015
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Eng part: 
Keywords: 
Bioleaching; Electronic waste; Response surface methodology
Researcher(s): 

ارشدی

فارسی
نام: 
مهدخت
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کاشان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Mahdokht
Last Name: 
Arshadi
Gender: 
F