غنی سازی بر پایه گرانش میکروجلبک های تولید کننده نشاسته و لیپید در محیط کشت مختلط

Gravimetric enrichment of microalgae producing starch and lipid in mixed culture
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
17
سال: 
1394
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حسن پور

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شوش
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Hassanpour
Gender: 
M

عباس‌ آبادی

فارسی
نام: 
مهسا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرج
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
گرایش: 
بیوتکنولوژی
English
Name: 
Mahsa
Last Name: 
Abbasabadi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
17
Year: 
2015
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

حسن پور

فارسی
نام: 
مرتضی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شوش
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Morteza
Last Name: 
Hassanpour
Gender: 
M

عباس‌ آبادی

فارسی
نام: 
مهسا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرج
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
گرایش: 
بیوتکنولوژی
English
Name: 
Mahsa
Last Name: 
Abbasabadi
Gender: 
F