عباس‌ آبادی

فارسی
نام: 
مهسا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرج
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
گرایش: 
بیوتکنولوژی
English
Name: 
Mahsa
Last Name: 
Abbasabadi
Gender: 
F