طراحی و ساخت نانوالیاف نانوکامپوزیتی حاوی چهارچوب آلی-فلزی

Design and fabrication of nanocomposite nanofibers of metal-organic frameworks
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1400
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
نانو
ماهیت: 
بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

روشنفکر راد

فارسی
نام: 
لیلا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی تجزیه
English
Name: 
Leila
Last Name: 
Roshanfekr Rad
Gender: 
F

ایرانی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Irani
Gender: 
M
همکاران: 
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
23
Year: 
2021
Country: 
iran
Field: 
Nano Technology
Category: 
Fundamental
Rank: 
second
Researcher(s): 

روشنفکر راد

فارسی
نام: 
لیلا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی تجزیه
English
Name: 
Leila
Last Name: 
Roshanfekr Rad
Gender: 
F

ایرانی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Irani
Gender: 
M
Collaborators: 
Mohammad Irani