روشنفکر راد

فارسی
نام: 
لیلا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
شیمی تجزیه
English
Name: 
Leila
Last Name: 
Roshanfekr Rad
Gender: 
F