طراحی سازه ای مدولار و موقت برای تابلوهای تبلیغاتی شهری

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1400
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
عمران و معماری
ماهیت: 
عمران و معماری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سیستانی هنزافی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
فنی حرفه ای
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Sistani Hanzafi
Gender: 
F
همکاران: 
محبوبه عباسی
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
23
Year: 
2021
Country: 
Iran
Rank: 
third
Researcher(s): 

سیستانی هنزافی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
فنی حرفه ای
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Sistani Hanzafi
Gender: 
F
Collaborators: 
Mahboubeh Abbasi