سیستانی هنزافی

فارسی
نام: 
فاطمه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
کرمان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
سایر
رشته تحصیلی: 
فنی حرفه ای
English
Name: 
Fatemeh
Last Name: 
Sistani Hanzafi
Gender: 
F