شناسایی آلاینده های هوا

Distant detection of air pollutant
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1379
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
تحقیقات کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سازمان صنایع دفاع

فارسی
نام: 
گروه صنایع ویژه
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
D.I.O
Last Name: 
Defence Industries Organization
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
14
Year: 
2001
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

سازمان صنایع دفاع

فارسی
نام: 
گروه صنایع ویژه
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
D.I.O
Last Name: 
Defence Industries Organization
Gender: 
Organization