سازمان صنایع دفاع

فارسی
نام: 
گروه صنایع ویژه
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
English
Name: 
D.I.O
Last Name: 
Defence Industries Organization
Gender: 
Organization