سیکل طراحی هواپیماهای بدون سرنشین ریز پرنده ها MAV

Unmanned airplanes and Micro Air Vehicles (MAV) design cycle
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هوافشا
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حسنعلیان

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Hassanalian
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
13
Year: 
2011
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Aerospace
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

حسنعلیان

فارسی
نام: 
مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mostafa
Last Name: 
Hassanalian
Gender: 
M