سیستم پوشیدنی اندازه گیری حرکت سه بعدی کمر انسان توسط تکنولوژی سنسورهای پارچه ای

Wearable measuring system for lumbar three dimensional movement using textile sensors
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مخلص پور اصفهانی

فارسی
نام: 
محمد ایمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Iman
Last Name: 
Mokhlespour Esfahani
Gender: 
M

زبیری

فارسی
نام: 
امید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Omid
Last Name: 
Zobeiri
Gender: 
M

مخلص پور اصفهانی

فارسی
نام: 
محمد آرمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mohammad Arman
Last Name: 
Mokhlespour Esfahani
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

مخلص پور اصفهانی

فارسی
نام: 
محمد ایمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Iman
Last Name: 
Mokhlespour Esfahani
Gender: 
M

زبیری

فارسی
نام: 
امید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كرج
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Omid
Last Name: 
Zobeiri
Gender: 
M

مخلص پور اصفهانی

فارسی
نام: 
محمد آرمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Mohammad Arman
Last Name: 
Mokhlespour Esfahani
Gender: 
M