مخلص پور اصفهانی

فارسی
نام: 
محمد ایمان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
40
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Iman
Last Name: 
Mokhlespour Esfahani
Gender: 
M